top of page
  • Writer's pictureCaceres Media

Paghorop-horop: An Inmaculada Concepcion ni Maria Santisima

Gikan sa Sambanwá Bicol Missalette, 08 Diciembre 2020


Satuyang pinagseselebrar ngonian an Solemnidad kan Inmaculada Concepcion ni Santa Mariang Virgen. An banal na pagpangidam ki Maria na dai naolaktan nin kasalan. Siya ipinangidam ni Sta. Ana na daing digta kan kasalan. Ngonian man kafiestahan kan bilog na Pilipinas nin huli ta siya man an Principal na Patrona kan bilog na Pilipinas.


Sosog sa istorya ini pinagmukna bilang sarong Dogma sa lindong ni Papa Pio IX kan 1854, pinagsasabi na si Santa Maria biniyayaan kan satong Ama na poon pa sa pagpangidam saiya dai siya kan original na kasalan. Asin nabuhay siya na mayong kasalan. Ini nin huli sa dakulang plano nin Dios na siya magiging Ina kan saiyang bugtong na Aki. An Simbahan nagtutukdo sato na si Maria tinawan nin biyaya na magin ligtas sa anoman na digta asin bunga kan kasalan. Bilang magigin Ina nin Dios, siya pag-eerokan kan ika-duwang persona kan Santissima Trinidad – si Cristo na satong Kagurangnan. Huli ta maninigo lamang na siya mag-erok sa pupunan na daing digta kan kasalan.


PAGDANGOG SA MAGAYON NA STORYA KAN AMA

Poon sa kapinonan, plano na nin Dios na iligtas an katawohan sa kasalan. Ina an magayon na istorya kan satong Ama na nagpili nin mga katuwang tanganing mag-otob an saiyang plano. Boot niyang ibalik an magayon na relacion nin Dios na naputol huli kan sala ni Adan asin ni Eva.


Kadaklan na beses, an marahay na pag-urulay napuputol kun an saro dai nagdadangog. O kaya iba mam an dinadangog. Ini nangyari sa storya ni Adan asin Eva. Imbes na magdangog sinda sa Dios, an dinangog ninda an halas na nagsugot sainda. Dinangog ninda an saindang sadiri, bako an tingog kan Dios. Kun kaya nawara an magayon kuta nang istorya na magdanay sinda sa paraiso. Naputol an maogmang pakipag-olay asin marahay na relacion nin tawo sa Dios.


Nag-abot an mga profeta, asin an tawo paulit-ulit na boot makaibahan nin Dios sa saiyang pakipagtipan, alagad habo kan Israel na magdangog sa mga isinugo kan Dios. Paulit-ulit na pinasipara ninda an Dios asin nagsamba sa dios-diosan.


Sagkod na ipinadara niya an sarong angel na magbabareta sa sarong babae. An babaeng idto dai sana nagdangog – kundi nagkuyog pa. “Maotob lugod an saimong kabotan,” simbag ni Maria. Huli ta magayon na plano nin Dios para ki Maria, nangyari an pagbabalik kan magayon pakipagtipan kan tawo asin Dios. Sa mahamis na FIAT ni Maria, nanitawo an Tataramon nin Dios.


AN PANGAPODAN NA MAGDANGOG SA ESPIRITU

Totoo dai niato maarog an kabanalan ni Maria, lalong lalo na an Banal na Pangidam saiya. Gabos kita igwa kan kasalan na original. Kita nagkakasala asin paulit ulit na magkakasala pa. Alagad tandaan niato na an Dios nagpapadara sato nin dakul na tabang tanganing mabawasan niato an satong pagkakahulog sa kasalan. Tinawan kita nin kadonongan asin konsensya tanganing maaraman ta kun ano an tama asin sala. Tinawan kita nin grasya sa mga sacramento, tanganing malindongan kita kan Espiritu na likayan an makakaraot sato. Tinawan kita nin magurang o tugang o amigo o amiga tanganing giyahan kita sa karahayan.


Siring kan ehemplo ni Santa Maria – ano daw kun dangogon niato an Dios sa paagi kan mga tabang na itinao niya sa satuya. Dangogon ta an dikta kan satong konsensya, dangogon ta an satong mga magurang asin mga nagmamakulog sa sato. Padagos na nauulit an istorya ni Adan asin Eva sa satong buhay kun an satong dinadangog iyo an satong sadirI asin tinatalikudan niato an tingog kan karahayan asin katotoohan.


An okasyon na ini kan Solemnidad kan Inmaculada Concepcion ni Maria Santissima dai ipinapahiling an pagkakaiba niato ki Maria, na siya mayong kasalan asin kita igwang kasalan. An ipinapasabot sato na kaya niatong akoon asin padaguson si Jesus sa satong mga puso sa tahaw kan satong pagkamakasalan. Kaipuhan lang niato an kapakumbabaan asin bukas na puso ni Santa Maria.


Yaon siya pirmi sa satuya. Siya an INA niato na danay na nagpapamibi asin nagmamakulog sa satong kasakitan asin inagrangay. Si Santa Maria iyo an satong inspirasyon na ipadagos niato an magayon na istorya nin pagkamoot kan satong Ama sa satong mga kaakian.

Bilang sarong nacion na nagpipintakasi kan satong Patrona, mahalaga sa akoon niato si Cristo asin an saiyang INA sa tahaw kan inaagihan niatong pandemia asin kasakitang huli kan mga kalamidad. Sa pag-ako niato sainda, magigin pasil an pagheras an magayon na istorya nin AMA para sa sato gabos.


O Birhen na Dai Naolaktan nin Kasalan, ipamibi mo kami. Amen.— Rev. Fr. Luisito A. Occiano

Direktor, Caceres Commission on Communications

Cura Parroco, Parroquia nin San Bartolome Apostol, Baao, Camarines Sur
 

Comments


bottom of page