top of page
  • Writer's pictureCaceres Media

Paghorop-horop: An Kristyanong Pagsakit

Mayo ni siisay man sa sato an mawot magsakit sa kinaban na ini! Mayo ni siisay man sa sato an mawot nin mga problemang papasanon! Mayo ni siisay man sa sato an mawot magkaigwa nin kulog-payo sa satong relasyon! Mayo ni siisay man sa sato an mawot na mabuhay sa mayong kasagkuran na Byernes Santo!


Sa enot na babasahon, makalihis na ibalangibog an Tataramon kan Dios, nag-abot sa punto na si Jeremias nagreklamo sa Dios nin huli ta sya pinag-ngingisihan asin pinag-ulog-ulog kan mga tawo. Sya napurisaw na gayo asin dai na matagalan an pagsakit na saiyang namatean.


Sa Ebanghelyo ngonyan, tulos-tulos na sinagwe ni Pedro an Kagurangnan makalihis na ipahayag Nya an Saiyang nagdadangadang na pagsakit asin pagkagadan sa Jerusalem. “Iparayo lugod ini saimo, Kagurangnan! Dai ini mangyayari saimo sagkod pa man!” Dai maako ni Pedro na an Maestro na nag-apod saiya na magin parasira nin katawohan, an Kagurangnan na pinagkatiwalaan sya kan susi nin Kahadean kan Dios, masapo nin kasakitan asin kagadanan.


Alagad, imbes na omawon sya kan Kagurangnan, sinagwe sya asin sinabihan: “Duman ka sa likod, Satanas! Inuulang mo ako; an saimong iniisip bakong sa Dios, kundi sa tawo.” An mga tataramon na ini garo minapasabot sato na mina-uyon si Jesus sa ano man na klase nin pagsakit. Alagad, pag-abot sa huring kabtang kan Ebanghelyo, nagtao si Jesus sato nin duwang rason kun tano ta an krus, simbolo nin pagsakit, kaipuhan na pasanon kan siisay man na nagmamawot na magsunod Saiya.


Enot, “An siisay man na buot sumunod sako, kaipuhan lingawan nya an sadiri nyang buhay, magpasan kan saiyang krus asin magsunod sako." Katakod kan desisyon sa magsunod ki Kristo iyo an riyalidad kan kasakitan. An pagsakit digdi bakong bunga kan sadiring gibo kundi nin huli kan "persona" na pinili nyatong sunudon.


Kaya, haputon ta an satong mga sadiri: "Tano ta sa Kristyanong pagsunod kinakaipuhan an pagsakit?" An simbag: Nin huli ta an mga prinsipyo kan satong Kagurangnan minakontra sa mga gawe kan kinaban. Minasabi an kinaban ngonyan na kun an dalagan kan sarong relasyon dai magaya-gaya, tapuson na tulos asin bayaan! Alagad, mina-insistir an Kagurangnan kan pagkamuot na dai makasadiri asin kan mayong sagkod na pagpapatawad. Asin kun susunudon ta an mga katukduan kan satong Kagurangnan, siring ki Propeta Jeremias sa enot na babasahon, pag-ngingisihan kita asin ipag-uulog-ulog! Nin huli kaini, dai nyato maiiwasan an pagsakit sa satong kamawotan na magsunod ki Kristo.


Ikaduwa, "Huli ta an Aki nin Tawo, kaiba an saiyang mga angel, madigdi sa kamurawayan nin saiyang Ama, asin an lambang saro saiyang babalsan sa sukol kan naginibo nin lambang saro.” An mga tataramon na ini ni Jesus nagpapasabot sato na an pagsakit maagi sana, siring sa Saiya na, matapos pasakitan asin gadanon sa krus, nabuhay giraray sa mga gadan. Igwang kasagkuran an pagsakit nin huli ta an pagkamuot kan Dios mayong kasaguran asin minaliwanag dawa na sa kadikluman kan kagadanan.


Ini an agyat sa sato ngonyan na Dominggo --- na padagos kita na magin mga tagaharubay kan Tataramon nin Dios, arog ni Jeremias, sa paagi kan padagos na pagpasan kan satong mga krus tanganing arog man ki Pablo, sa ikaduwang babasahon ngonyan, mai-atang man nyato an satong mga hawak "siring sa buhay na atang, banal asin maninigong akoon nin Dios!"


Kun padagos kitang kinakaungisan kan mga tawo nin huli sa satong pagigin maimbod sa mga prinsipyo nin satong Kagurangnan, dai kita maghadit nin huli ta an buot sabihon kaini nasa tamang dalan kita pasiring ki Kristo. Magdanay kita sa tahaw nin mga pagsakit, urog na sa panahon na ini na kita nasa pandemya, nin huli ta sa puro kan dalan na ini mapapangyari an panuga ni Jesus sa sato na Sya magigin kaibahan ta sagkod sa katapusan.


Mga tugang, padagos pa man giraray dawa ngonyan na mga panahon an pagpersigir kan mga Kristyano sa bilog na kinaban nin huli sa desisyon na magsunod ki Jesus. Aram nyato na igwang mga pagkakataon na garo masuko na kita asin mareklamo na sa Dios nin huli sa masakit na kondisyon na ini. Alagad, nagtutubod kita na gabos ini matatapos sana nin huli ta kita minasarig sa sarong paglaom --- paglaom na bakong ideya o prinsipyo, alagad sarong persona, totoong tawo, totoong Dios, an satong Kagurangnan Jesukristo! Amen!


— Rev. Fr. Xavier R. Amoroso

Director, Commission on Liturgical Music

Formator, Holy Rosary Major Seminary

Concepcion Pequeña, Ciudad nin Naga
I-download an Sambanwá para sa Domingong ini. Click here!

Commentaires


bottom of page