top of page
  • Writer's pictureCaceres Media

Paghorop-horop: Bangkete para sa mga nasa Laylayan kan Sociodad asin mga TinampoAn mga evangelio winoptico nakacentro sa programa ni Jesus na ibalangibog an Kahadean nin Dios (Basileia tou Theou). An evangelio ni San Mateo nakacentro sa pagdara nin Marhay na Bareta sa magkahalong comunidad nin mga Hudiyo asin Griyego o mga Gentil na nagtubod ki Cristo asin naging mga Cristiano. Dai nawawara an tensyon sa duwang grupo kaya an parabola ipinanunungod sainda.

Enot, an Dios minahanda nin bangkete o fiesta para sa gabos. Sa enot na Babasahon hale ki Profeta Isaias, nilaladawan an Dios na galante sa pagpakakan nin masisiram na kakanon asin pagpa-inom nin mga managom na mga arak. Pinapamate niya an abundancia sa paagi nin bangkete. Pinapara niya an mga luha sa mga mata kan mga tawo sa bilog na kinaban. Ini an kaligtasan para sa gabos (universal salvation).

Sa icaduang Babasahon gikan sa Surat ni San Pablo sa mga taga Filipos, pinapa-abot man ni San Pablo na tood siya sa kadaihan asin abundancia, sa igwa asin sa mayo, sa kagutoman asin pagkabasog. Para saiya, God provides. An Dios an nagtatao kan gabos na biyaya asin bendisyon hale sa saiyang pagkaherak asin pagkamatinao. Sabi ngani sa Salmo 23, "an Kagurangnan sakong Pastor, dai nin anuman na magkukulang sa sako."

Sa Evangelio gikan ki San Mateo 22:1-14, sa liwat ipinapaabot sato an ladawan nin Dios nin abundancia na naghahanda nin engrandeng banquete (Royal banquet), bako sanang engrandeng kakanan (Lk 14:15-24). An bangkete Royal, sa Griyego “ariston” bako sanang sarong aldaw o sarong karakanan, kundi nagkakapirang mga aldaw. Arog kita kaiyan ka padangat nin Dios, “siksik, liglig, at umaapaw.”

A royal banquet with a twist. An mga enot na imbitado o mga huespe de honor nagharabo, nagsarayuma, bako lang yan, nangurolog, nang harass, nang insulto asin naggaradan pa kan mga surogoon kaya labi an kaanggotan kan hade kaya pinadara kaini an mga kawal asin hukbo, winasak asin pinadusahan an mga paragadan asin sinulo an saindang ciudad. An scenario na ini minapagiromdom sato kan nangyaring pag sakop asin pagwasak kan Templo sa Jerusalem kan Romanong General na si Tito kan taon 70 A.D. Hinihiling kan mga Cristiano na ini sarong kapadusahan sa mga Israelita na nagsayuma sa imbitasyon na akoon ang evangelio na dara ni JesuCristo, an pagsayuma sa Kahadean nin langit na dara kan Mesias na si Jesus.

An icaduang imbitasyon pinanunungod sa mga nasa laylayan o mga nasa kalsada (sa Griyegong tataramon diexodos). Pinaimbitaran kan hade an gabos na mga nasa kalsada, marhay man o maraot, mayong diskrimimasyon. Gabos na yaon sa mga kalsada kabale na an mga nasa iskinita, gabos na mga etchapuera. Ini an imbitasyon para sa mga pagano, mga Griyego, mga Gentil, para sa gabos, para sa satuya. Iyo ini an twist, huli ta nagsayuma an piniling banwaan na Israel, nabenepisyohan kitang mga nasa laylayan, o mga nasa diexodos, mga kalsada (asin mga iskinita). Bako sana so mga maray asin mga banal, kundi si mga masombikal asin mga parakasala. Arog kita kaini ka padangat nin Mahal na Dios.

Panghuri, pag inapod kita nin Mahal na Dios sa saiyang engrandeng bangkete, igwa kita nin responsibilidad o katongdan na mag sul-ot kan gubing na akma sa pang kasal, idtong angay asin formal na bado, simbolo kan satong pagiging katood (hetaire) kan kinasal. Dai kita puedeng maging Gate crashers ta kun dai, papahaleon kita sa bangkete, itatapok kita sa luwas kun saen yaon an pagtangis asin pagragot kan mga ngipon. Papadusahan kita nin makuri kaya an mga imbitado, bako lang imbitado, kundi kaipuhan magkakanigo asin makapasa sa paghatol kan Dios. Ini an leccion kan parabola. Makukua sa pinakahuring verso, v. 14: “kadakul an mga inapod, alagad kaka dikit an mga napili... Many are called but few are chosen.”


— Rev. Fr. Philip Francis R. Bersabe Cura Parroco, Paroquia nin Nuestra Señora de Katipanan

Nabua, Camarines Sur

 

I-download an Sambanwá para sa Domingong ini. Click here!

bottom of page