top of page
Header Background.jpg
  • Writer's pictureCaceres Media

Paghorop-horop: Corruptio Optimi PessimaCorruptio Optimi Pessima

(An pagka-raot kan tawong pinakamarahay sa gabos,

iyo pinamaraot sa gabos.)


Orog an satuyang kaogmahan asin pagpapasalamat sa Dios pag kita nakakaheling nin sarong tawong maraot na nagbabakle asin naghihingowa na mapakarahay an saiyang pagkabuhay asin minabalik sa Mahal na Dios. An pagbabagong buhay kan sarong tawong parakasala kaogmahan nin langit asin nakakapagtao nin paglaom sa satuya gabos na mga parakasala tanganing magpadagos sa satuyang paghingoa na magin marahay asin banal na tawo. An sabi ngani ni Cristo, “Yaon an kaogmahan sa atubang kan mga anghel kan Dios para sa sarong parakasala na nagbakle kan saiyang pagkabuhay.” (Lucas 15:10).

Alagad dai man niato manenegaran na kamunduan asin pagkaherak an satuyang namamatean pag an sarong tawong marahay napapakaraot an saiyang buhay asin minalihis sa dalan nin katanosan. Nakakapanghinayang an siring na mga pangyayari. Minsan dai niato maiwasan maghapot, ano an nangyari saiya ta naraot an saiyang pagkabuhay? Paanong ang dating marahayon na studyante, ngonian adik na? Paanong ang dating marahay na abogado kato na parasurog kan mga kasaraditan, ngonian nagin kasabawat na kan mga maraot na pulitiko? Paanong an dating aktibo asin marahay na lider kan Simbahan ngonian imbwelto na sa mga crimen? Kasuogma lang marahay siyang tawo, alagad ngonian bako na. Nakakamundong isipon alagad ini sarong katotoohan na nangyayari sa satuyang pagkabuhay orog na sa buhay niato bilang mga Cristiano.

Pano niato sasaboton an siring na “misterio” sa buhay niatong ini?

An kasimbagan makukua niato sa evanghelio ngonian.

Itinao satuya ni Cristo an parabola kan duwang magtugang na lalaki (Mateo 21:28-32) tanganing ipasabot satuya na an satuyang pagiging Cristiano sarong AROALDAW NA PANGAPODAN sa satuya sa pag-otob asin pagsabuhay kan saiyang kabotan. Kita inaalok AROALDAW kan satuyang Kagurangnan na “magtrabaho sa saiyang ubasan”, na maghingowa asin maglapigot na mabuhay sa kabanalan sa paagi kan pagiging maimbod sa pagsunod sa saiyang katukduan, sa pagibo nin mga karahayan, sa pagkamoot asin pagpapatawad. Asin sa satuyang pagsimbag, sa satuyang pagako, sa satuyang pag “iyo” sa saiyang pangapodan, kaipuhan bako lang sa tataramon kundi ini dapat maipaheling ta man sa satuyang mga gibo.

An pangapodan kan Dios aroladaw, asin aroaldaw man kitang inaalok na magin maimbod sa pag-ako asin pag otob kan saiyang kabotan.

Kaimbodan sa pag-ako asin pag-otob kan saiyang kabotan an kaipuhan niato tanganing sa satuyang pagsunod ki Cristo, makalikay kita na mawara sa dalan kan satuyang Kagurangan. Dai lang kita mina-“iyo” sa pagsimbag sa pangapodan kan Dios para sana maipahaling an satuyang paggalang saiya, alagad sa kauri urihi dai man niato ootobon siring sa ginibo kan panduwang aking lalaki sa parabola. O kaya minsan “nagiging ningas-kugon” sana kita. Sa enot lang kita marahay. Alagad sa paglipas kan panahon satuyang nililingawan asin binabayaan an satuyang obligasyun. Siring kita sa mga banhi na nahulog sa magapo asin madoot na mga daga, na kan mag abot na an mga tentacion kan kinaban, an mga problema asin kasakitan, nagadan man an mga balaog na inako niato sa Mahal na Dios, orog na balaog nin buhay asin kaligtasan.

Giromdomon niato an sabi ni Cristo, “An siisay man na mawot na magsunod sakuya, sayumahan niya an saiyang sadiri, pasanon an saiyang krus AROALDAW asin magsunod sakuya” (Lucas 9:23).

An pagsimbag asin pag-ako sa pangapodan kan Dios sa aroaldaw na pagkabuhay ipaheling sa tataramon asin sa gibo.

An satuyang pagako asin pag otob kan tugon kan Mahal na Dios dai lang sa tataramon kundi orog sa gabos sa gibo. Dai lang kita minatao nin pag-omaw asin pagpapasalamat sa Kagurangnan sa paagi kan mga ritwal, pagdevocion asin manlaen-laen na celebracion kan mga Sacramento. Kaipuhan kakambal kan mga ini an mga gibong karahayan, arog kan pagtabang sa mga nagtitios, pagpakakan sa mga nagugutom.

Pagbabago kan bilog na pagkabuhay tanda kan tunay na pagkamoot sa Dios.

Totoo, kitang mga tao maluya asin parakasala. Pero bako ining dahilan tanganing magpundo o madisganar na kita sa pag-otob kan kabotan nin Dios. Tandaan niato na an Dios dai nagkukulang sa pagtao satuya nin grasya tanganing matabangan kitang magbakle kan satuyang mga maraot na buhay. Kaipuhan ta lang an makusog asin mapagpakumbabang pagtiwala saiya tanganing, sa tabang kan saiyang grasya, an satuyang puso asin isip madara sa pagsunod kan saiyang kabotan. Na siring sa enot na aking lalaki sa parabola, sa kauri urihi kan satuyang pagkabuhay, mahimo niato an saiyang tugon tanganing kita man magin maninigo na mag-erok sa saiyang Kahadean.


— Rev. Fr. Emil D. Valeza

Formator sa Holy Rosary Major Seminary 

I-download an Sambanwá para sa Domingong ini. Click here!

Opmerkingen


bottom of page