top of page
Header Background.jpg
  • Writer's pictureCaceres Media

Paghorop-horop: Ika-XII Domingo kan Ordinariong PanahonTakot! Ini an nangungurog na pagmate sa presenteng panahon. Dahil sa huma ka Covid-19 na pigsasarumsom an bilog na parte kan satuyang buhay, dahil sa crisis sa economia, mga leyes arog kan anti-terror bill na nagtatanyog kan nacion, asin mga personal na problema na satong sinasapo ngonian. Totoo nangad, may takot kita.


Sa tahaw kaining katakotan, sinasadol kita kan daing patod na pagmangno kan Dios. Sabi sa evangelio: “Dai matakot! Dai kamo matakot ta mas mahalaga kamo kesa sa dignos”. Ini an dayaday na pag-antabay nin Dios sa ano man na sitwasyon kan satong buhay. Dai matakot na atubangon an panahon. An Dios tunay nanggad na uya sato, nagmamangno para sa gabos.


An pagmangno nin Kagurangnan namamate sa anoman na sitwasyon nin buhay; nagwawaras nin kusog sa kaluyahan, dalan sa mga nawawara, liwanag sa mga nasa kadikloman, ranga sa mga nagtatangis, asin biyaya sa mga nangangaipo. Dai matakot, ta an Dios uya sa sato, sa gabos na hiro-hiro kan satong buhay.


Pagmangno nin Dios na minadara sato sa karahayan. Dawa ano an satong sinasapo sa buhay, an pagantabay nin Dios pirmeng ikakarahay niato. Sa tahaw nin kadificilan, kita tinatawan kusog; paglaom kun kita nawawaraan nin pag-asa; asin sa mga situasyon na dai niato marirop an kahulugan kita dinadara sa karahayan. Dai matakot ta mas mahalaga an karahayan niato sa mata nin satong Ama.


Dai matakot! An pagmangno nin Dios danay na nag-eerok sato, asin dalisay na nagwawaras nin balaog para sa ikakarahay niato gabos.— Rev. Fr. Glenn C. Ruiz Direktor, Komisyon sa Liturhiya

Kura Paroko, Parokya ni San Antonio de Padua, Camaligan, Camarines Sur


 

Giya sa Paghorop-horop para sa mga Saradit na Kristianong Komunidad (SKK)

  1. Sa tahaw nin katakotan sa buhay, pano mo pinapaheling an pagsarig sa Ama?

  2. Pano ka nagiging instrumento sa kapwa na sinda magsarig sa providencia nin Dios?


 

Comments


bottom of page