top of page
Header Background.jpg
  • Writer's pictureCaceres Media

Paghorop-horop: Ika-XIII Domingo kan Ordinariong Panahon


Iba-iba an pagpapahalaga kan tawo. Lambang tawo igwa nin kanya - kanyang “hierarchy of values”. Minadepende an values na ini sa mga pangangaipuhan. Ini an sabi kan psychologist na si Abraham Maslow. Enot an “physiological needs” arog baga kan kakanon, tubig, estaran, bulong kaya naghahalat baga kita kan bakuna laban sa corona virus asin nagsusunod kan quarantine and sanitation para makaiwas sa peligro. Pangaduwa, an “safety needs” arog baga kan seguridad asin kaligtasan kaya minaprotesta kita laban sa Anti-Terrorism Bill. Pangatolo, an “belongingness and love needs” arog baga kan relasyon sa laog kan familia asin mga barkada. Pang-apat an “esteem needs” arog baga kan mga achievements o napundar sa buhay. Asin an panghuri, iyo an “self-actualization needs” kun saen iyo an pinakahalangkaw na progreso kan sadiri asin mga kakayahan (full human potentials). Kun hihilingon sa buhay pagiging disipulo ni Kristo - ining hierarchy of values and needs, tama, alagad bakong suficiente. Tama sinda pero kulang. Para sa sarong disipulo ni Cristo, an pagpapahalaga minadepende sa pangangaipuhan sa Dios sa buhay kan sarong paratubod. God becomes the highest need because He is precisely the Absolute Value. An pagpapahalaga sa espiritual iyo an pinakahalangkaw asin minakumpleto sa teoria ni Maslow. Iyo ini an inaapod kan evangelio na “the need for the cross”. Sabi sa Evangelio ni San Mateo, “an dai magpasan kan saiyang krus asin magsunod sako, dai magkakanigo Sako.” An pagpapahalaga sa Dios asin sa krus mas halangkaw pa sa pagpapahalaga sa relasyon sa laog kan familia, sa ama, sa ina, sa agom, sa mga aki asin mga barkada; mas mahalaga pa ngani ini sa sadiring buhay asin seguridad: “an magpaseguro kan saiyang buhay mawawaran kaiyan, alagad an mawaran nin buhay para Sako, para ki Kristo, makakanumpong o magkakaigwa.” An pagpapahalaga sa Dios iyo an nagtataong kahulugan asin tunay na kaogmahan sa buhay kan sarong disipulo. An tunay na halaga kan sarong tawo o bagay yaon sa Kagtao. The true value of creatures lies on the Creator. God takes precedence over human persons and things. An kahapotan para sa paghorop horop niato iyo: ano an pinakamahalagang “value” saimo bilang disipulo ni kristo sa panahon nin pandemia, aanti-terrorism bill, asin racismo? An mahal na dios, an saiyang krus o an saimong buhay, kaogmahan asin seguridad?


An pangaduwang punto nin paghorophorop gikan sa Evangelio iyo an concepto kan balos o reward. An sarong disipulo ni Kristo minasunod kan kabotan ni Kristo o minagibo nin karahayan alagad dai minahalat nin balos o karibay. Para saiya, maogma na siyang makatabang. Sabi ngani sa kasabihan sa Ingles: “the joy and reward of giving is in the giving itsnelf.” Dawa ngani mayo an paghalat o pag expect kan balos, an evangelio minataong panuga o asegurasyon na dawa sarong baso nin tubig an itao ta sa kiisay man na kasaraditan, iyan dai mawawaran nin balos; an siisay man na minaako sa profeta, magkakaigwa nin balos hale sa profeta; an siisay man na minaako sa sarong matanos na tawo, minaako nin balos hale sa matanos na tawo. Mas lalo na an minaako sa mga parasunod ni Kristo, huli ta an minaako sainda, minaako ki Kristo mismo, asin an minaako ki Kristo, minaako sa Dios. Sa liwat mahihiling niato na an Dios bako sanang iyo an absolute need, an absolute value kundi Siya man an absolute reward o balos. Sa gabos na mga karahayan, an tunay na balos iyo an Mahal na Dios, asin para sa mga naginibohan nin karahayan, an tamang tugon o simbag iyo an magayonon na Bikolanong expresyon nin pagpasalamat: Dios mabalos po! Boot sabihon an Dios an magbalos, an magbayad kan saimong karahayan (May God reward or repay you!). Kita sana an igwa kaining mga Bikolano na magayonon na exspression nin gratitud. Kaya an pagpapahalaga (values and valuing) asin balos (reward) magkakonektado susog sa Evangelio niato ngonian kaya an pangaduwang hapot nin paghorop horop: anong balos an hinahalat mo bilang disipulo ni Cristo: an balos nin mahal na Dios o an balos nin tawo?


— Rev. Fr. Philip Francis R. Bersabe

Kura Paroko, Parokya ni Nuestra Señora de Katipanan

Paloyon, Nabua, Camarines Sur


 

Giya sa Paghorop-horop para sa mga Saradit na Kristianong Komunidad (SKK)


  1. Ano an pinakamahalagang “value” saimo bilang disipulo ni kristo sa panahon nin pandemia, aanti-terrorism bill, asin racism?

  2. Anong balos an hinahalat mo bilang disipulo ni Kristo: an balos nin mahal na Dios o an balos nin tawo?


 

Comments


bottom of page