top of page
Header Background.jpg
  • Writer's pictureCaceres Media

Paghorop-horop: Ika-XIX Domingo kan Ordinariong Panahon


An istorya kan paglakaw ni Hesus sa ibabaw kan tubig sa evangelio niato ngonian gikan ki San Mateo (14:22-33) minasunod sa istorya gikan ki San Marcos (6:45-52). Parehong nakacentro sa kapahayagan o epiphania na si Cristo Dios huli kan Saiyang makakangangalas na gibo. An original na contribusyon ni Mateo iyo an istorya ni Pedro asin an saiyang mga pag iriba (ako man daw tabi Kagurangnan). Kun sa istorya ni San Marcos, an mga disipulos padagos nagin matagas an mga puso asin dai nagtubod (Marcos 6:52), sa evangelio niato ngonian, nag kaigwa nin conversion si Pedro asin an mga disipulo – nagtubod, nag samba (proskuneo) asin nagpahayag na si Cristo Aki nin Dios. Masasabi niato na an evangelio ngonian, bako lang copy paste ni Mateo hale ki Marcos, kundi talagang sinurat asin inadapt niya para sa saiyang comunidad. Ipinahiling digdi ni San Mateo an inagihan ni Pedro kaiba an mga disipulo na proseso: pagprobar, paglakaw, pagduda, pagkalamos, asin pagkaligtas saiya nin Kagurangnan. Ini an “faith in process”, an proseso o lakaw nin pagtubod ni Pedro (the process or journey of faith). Ini an proseso na bakong instantaneous kundi halawig. It was process from doubt (diztazo, diztazein) to faith (pistis, pisteuien), from being afraid and beginning to sink (katapontizein) to being saved (sozien), from being in the sea (thalassa) to being on the water (hydata). An mga terminong ini sa Griyego nagpapatunay kan original na kamot ni Mateo sa pagsaysay kan milagro. Igwa man nin mga elemento na sinobli sa Lumang Tipan halimbawa baga an paglakaw sa tubig minapagiromdom sa satuya kan exodo kan mga Israelita asin pagbalyo sa dagat na Pula (Ex 14: 13-31); an pagpakalma nin bagyo (Psalmo 107: 23-32) asin an pagsalbar sa pagkalamos arog baga kan istorya ni Profeta Jonas (Jonas 2). Para sa Biblia, an tubig o dagat simbolo nin peligro asin krisis. Kaya masasabi niato na kita ngonian, an Pilipinas, an bilog na kinaban huli sa Covid-19 Pandemic, nasa tahaw nin dagat.


An evangelio niato ngonian minadara sato man sa proseso asin lakaw nin pagtubod. Enot, dinadara kita nin Mahal na Dios sa tahaw kan dagat, sa tahaw kan subasco asin mga darakulang alon, harayo (stadia) sa pangpang asin harayo sa satong comfort zones tanganing probaran an satuyang pagtubod asin lealtad/pagkadayupot sa Saiya. Bako daw na dinara kita nin Kagurangnan sa tahaw kaining Covid-19 pandemia tanganing testingon kun hanggang saen an pagtubod ta? Sa termino ni Fr. Joey Gonzaga, Rector kan Holy Rosary Major Seminary, Covid-sea, asin si Ina bilang Star of the Covid-Sea! (Bitoon sa Kadagatan nin Covid). Icadua, sa proseso kan pagtubod, yaon an pagpahayag nin Kagurangnan na Siya Dios sa paagi nin paglakaw sa dagat asin pagpa kusog sa mga disipulong garo nakahiling nin multo (an favoritong kanta gayud ninda sa baroto habang nasa danaw kan Tiberias iyo an Multo sa Paningin!). Sabi nin Kagurangnan: Courage, It is I! Do not be afraid! Ako ini! Dai kamo ma takot! (Seguro an simbag nin Kagurangnan sa Multo sa Paningin, iyo an kantang You'll Never Walk Alone). Dai daw sinasabihan nin Kagurangnan kan mga parehong tataramon habang naglalangkaw pa an mga caso nin Covid sa satong na cion (100,000 and increasing, minsan decreasing huli sa mass healing and recovery of mild and asymptomatic sabi kan DOH!) Ikatolo, kan si Pedro naghahagad nin patunay o ebidensya kun talaga mananggad an Kagurangnan an naglalakaw sa ibabaw kan tubig, nag request man sya na palakawon man sa ibabaw kan tubig (arog-arogan sa Bikol), bako daw ini nagpapagiromdom sa sato kan satong mga presenteng lider asin namamayo kan satong nasyon na naghihingowa na maresolveran an krisis kan pandemia asin ekonomiya? Grabe man an confiansa, arog arogan man, alagad sa katapusan magiging "inutil" man sana? Bako daw na an descripsyon kan Kagurangnan ki Pedro bilang tawong sadit an bitis (man of little feet??), I mean tawong sadit o maluya an pagtubod (man of little faith palan) akma para sa kadaklan sa sainda asin sa satuya man? Sa pagkalamos ni Pedro, bako daw nagpapagiromdom kan paglubog man kan satong nasyon bako lang nin huli kan Covid-19 Pandemic (health crisis) kundi kan paglaog niato sa recession (economic crisis) – negative 16.5 % GDP sa Second Quarter (Abril - Hulyo 2020) poon sana kan pag lockdown, an pinakamababa sa laog nin 30 taon apuera kan dagdag na 9 Trillion debt asin bilyon bilyong pagkalugi kan PhilHealth na nasa hotseat ngonian? Arog ki San Pedro, kita nagkukurahaw, an satong banwaan nagkukurahaw, an satong nacion nagkukurahaw: KAGURANGNAN, LIGTASAN MAN KAMI! Siring man na nacion kan Lebanon huli sa presenteng trahedya nin Pagsabog, nagkukurahaw, Kagurangnan, ligtasan kami!


Kita may pagtubod siring ki Pedro na ihahawas man kita nin Kagurangnan sa satong pagkalubog asin pagkalamos. An evangelio nagtatao nin paglaom na dadarhon Niya kita sa pampang nin kaligtasan asin hahaleon sa dagat nin kapahamakan. Siya sana an may kapangyarihan na mapatoninong nin dagat, alon asin bagyo. Mayong makakaarog Saiya dawa na an pinakamakapangyarihan o poderosong lider kan kinaban. May kasabihan ngani na, things have to become worse before they get better, an proseso kan pagtubod, asin an dalan nin conversion kadalasan makahandal, makatakot asin makulog alagad an mga tataramon ni Hesus nag aalingawngaw: KUSOG-BOOT! AKO INI! DAI KAMO MATAKOT!


— Rev. Fr. Philip Francis R. Bersabe

Parroquia kan Nuestra Señora de Katipanan

Nabua, Camarines Sur


 

Giya sa Paghorop-horop

  1. Anong mga pangyayari sa sakong buhay na ako nadaog kan takot asin nawaran nin pagsarig sa Dios? Ano an sakong ginibo?

  2. Sa sakong buhay, saen ko daw makukua an tunay na kusog nin boot sa pag-atubang sa mga kadificilan kan buhay ngonian? Paano ko ini nasasabi?


 

I-download an Sambanwá para sa Domingong ini. Click here!

Comentários


bottom of page