top of page
Header Background.jpg
  • Writer's pictureCaceres Media

Paghorop-horop: Ika-XVI Domingo kan Ordinariong Panahon

Sa pagtatanom, an enot niatong piglalaoman iyo na magdakula, magburak o kaya magbunga an tinanom. Alagad nag ngangalas kita kun tano ta may nagtatambong doot maski ngani dai man niato ini itinanom.


An realidad na ini siring man sa satong buhay. Si Jesus nagpatanid sato na igwang matubong doot sa buhay niato. Sinabihan niya an saiyang mga disipulos na sa kinaban na ini, an karahayan minsan boot daogon kan karatan. May mga mitambong doot nin karigsokan, doot nin pagdadaya, paglilibak, paggagadan, pagkaongis, kapasloan asin kadakul pang iba. An mga ini linalang bako nin Dios kundi consequencia kan salang pagmawot kan demonio na darahon an tawo parayo sa Dios.


Kamawotan ni Hesus na magtalubo an marahay niyang itinanom sa satuyang buhay. Kun kaya sinasabihan niya kita na magin kitang lebadura sa satong kumunidad. Igwang mga kaiwal na minasabwag nin doot tanganing raoton an maray na kamawotan nin Dios. Siring sa kaiwal sa ebanghelyo, na nagsabwag nin mga maraot na doot sa tatamnan kan paraoma. Tanganing olangon an pagdakula kan marhay na tinanom.


Mahapot kita, kun an Dios tunay na makapangyarihan ano ta dai nya tolos garaboton an mga doot sa buhay nin tawo. Ano ta nagdadanay pa man guiraray sinda sa saindang maraot na gawe?


Kun minsan igwa nin mga tawong nakakaibahan kita na habo niatong akoon – asin an enot niatong binabasol an mahal na Dios- siya an may gibo kaini kun siring siya an may sala. Minsan an tawo na saiyang nilalang iyo an natalikod kan saiyang kabotan asin pinapaorog an karatan.


An Ebanghelyo nagsabi “dai nindo paggaboton ta baka makadamay an mga trigo” igwa nin panahon kaiyan asin an Ama sana iyo an may poder na maggibo kaiyan. Mayo ni siisay man satuya an makapagsabi na siya maninigong gaboton.


Sa panahon kan mga Judeo – madalion kundenaron an sarong parakasala. An paghusga direcho kan tawo. Alagad para ki Hesus, mayo kitang derecho na maggabot kan mga ini.


Enot, baka mapasala kita sa (pag-gabot) paghusga. Minsan – sa satuyang relasyon sa harong - pinapalayas tolos niato. Sa relasyon niato, tolos niatong ginagabot an iba sa pagtsitsismis o pangratak nin pangaran.


Sarong magayon na halimbawa an Death Penalty – dai man kaipuhan na kita an magkastigo nin kagadanan sa kinaban ta dakul an nasasala maski mga beteranong hukom. imposible maibalik an buhay sa tawong mayo man nin sala.


Kun sa doot totoo madali niatong maaraman kun arin talaga – alagad sa tawo an karatan difisil mapatunayan. Asin kun iyan mangyayari – kabanga kan satuyang buhay dapat kinondenar na nin huli ta an lambang saro kabanga kan karahyan asin kararatan.


Panduwa, Kun an doot dai na pwedeng magin trigo, an tawong maraot pwede pa man na magin marahay – kaya kaipuhan tawanan niato nin panahon ta baka siya magbakli pa man ka saiyang pagkabuhay. An satong Dios, Dios nin ika duwang pagkakataon. Second Chance. Kaipuhan niato nin pasensya asin pagsabot kaya dai kita mag kundena tolos.


Asin an pantolo, embes na hilingon ta an doot sa iba, hilingon ta kun paano niato papataluboon an banhi na itinanom sa satuya. Igwa nin sarong parasurat na nagsabi:


Minsan ambisyoso kitang bagohon an kinaban, alagad dai niato kaya.

Ambisyoso kitang bagohon an satong nasyon alagad difisil ini kun bakong imposible. Kamawotan ta gabos na pakarhayon an satong kumunidad, magayon iyan alagad imposible man kun dai mapoon sa satong sadiri an pagbabago.


“The best way to minimize the evil in this world is to maximize our good deeds”


Mayong mangyayari sa sato kun pirmi na lang kitang manghuhusga.


An huring linya nagtatao satong nin sarong bagay na dapat niatong paghorop-horopan. An Dios an mahukom satuya, siya sana an maghuhusga satuya. Atubangon niato ini bako nin may may pagkatakot – na magiging marhay kita nin huli ta takot kita kundi, magibo ita nin marhay nin huli ta namomoot kita.


— Rev. Fr. Luisito A. Occiano

Cura Parroco, Parroquia kan San Bartolome Apostol

Direktor, Caceres Commission on Communications

 

Giya sa Paghorop-horop

  1. Anong pangyayari sa sakong buhay na ako nasakitan na magin mapaciencia? Ano an sakong ginibo tanganing dai mawaran nin pagsarig sa Dios?

  2. Anong pangyayari sa sakong buhay na ako nag-ogma huli ta an sakong kapwa nagin mapaciencia sako asin nagdolot nin kadagdagan na panahon para sa sakong mga pangangaipo?

 

I-download an Sambanwá para sa Domingong ini. Click here!

Kommentare


bottom of page