top of page
Header Background.jpg
  • Writer's pictureCaceres Media

Paghorop-horop: Ika-XX Domingo kan Ordinariong PanahonSa Evangelio niato ngonian, nadangog niato an istorya kan babaeng taga Canaan na igwa nin tolong rason na mayo siyang derecho na maghagad nin pabor ki Hesus. Enot siya sarong babae, para sa mga Judeo an babae hababa sa kumunidad. Dai pinagtatawan nin halaga. Panduwa, siya sarong taga Canaan pigkokonsiderang sinda mga kaiwal kan mga Israelita asin pangtolo siya sarong pagano. Para sa mga Judeo, an mga pagano mayong lugar sa sociodad nin huli ta maati an saindang rasa.

Kun sa kawat na baseball, an babae sa Evangelio, struck out na sa karawat. Mayo na siyang paglaom na makukua an saiyang hinahagad.

Igwang kasabihan si Winston Churchill “Success is stumbling from failure to failure wiith no loss of enthusiasm.” An kapangganahan iyo an pagbangon sa paulit ulit na kadaogan na kun saen dai nawawara an sigasig asin kamawotan sa buhay.

Totoo an babae sa Evangelio igwa nin tolong kakundian o kaulangan. Alagad igwa man siyang tolong mahahalagang bagay na kaipuhan nin sarong nagmamawot nin kasimbagan sa saiyang kahagadan.

Enot an babae igwa nin tunay na pagkamoot. Bilang ina, an saiyang pagkamoot sa saiyang aki mayong pakakaulang. Totoo saro siyang pagano, alagad maski ngani siya siring, an saiyang pagkamoot dakulaon na maray. An pagkamoot niya nakakaagid sa pagkamoot nin Dios na gigibohon an gabos mailigtas sana kita. Sa siring na pagkamoot, natanyog si Cristo.

Panduwa, siya babaeng igwang pagtubod. Inapod niya si Jesus na Aki ni David. Saro ining titulong pampolitika alagad pano nin kahulugan asin respeto. Digdi minapoon an pagtubod niato, na mamidbidan niato si Cristo asin igalang niato siya sa satong pagkabuhay aroaldaw.

Asin an pantulo, siya pursigido. Dai nagsusuko tolos. Sa saiyang pagpamibi maski tolong beses siyang sinayumahan, paulit ulit man giraray siyang nakemaherak. Siya sarong modelo nin pag-pamibi asin kapakumbababaa. Para saiya, an pamibi bakong ritual kundi sarong kamawotan na makarani sa Dios, asin kamawotan na masimbag an saiyang pag-arang ki Hesus.

Dakul kitang mga kahagadan sa buhay. Ngonian na mga aldaw, afuera sa pakimaherak saiya na tabangan kita sa satong inaagihan na pandemia, dakul pa kitang mga personal na pangangaipo.

Kun sa enot nakasentro kita sa pagkatawo kan babae, alagad katapus-tuposi kaini, mahihiling niato an daing sagkod na pagkamoot ni Cristo sato gabos. Mayo siyang pinipiling rasa or relihiyon. Siya an Dios na magpapaumay sa gabos. Dai sana kita magluya kundi padagos na magsarig asin magtubod sa saiyang kapangyarihan asin pag-ampon.


— Rev. Fr. Luisito A. Occiano

Direktor, Caceres Commission on Communications

Cura Parroco, Parroquia kan San Bartolome, Apostol

Baao, Camarines Sur


 


Giya sa Paghorop-horop para sa mga SKK

  1. Anong pagyayari sa buhay ko na nagluya an sakong pagtubod sa Kagurangnan?

  2. Ano an mga tanda na ako nakamate nin danay na pagkamoot asin pag-ampon ni Hesus


 

I-download an Sambanwá para sa Domingong ini. Click here!

Komentar


bottom of page