top of page
Header Background.jpg
  • Writer's pictureCaceres Media

Paghorop-horop: Ika-XXVII Domingo nin Ordinariong PanahonMinsan nagtaram si San Agustin “God is always trying to give good things to us, but our hands are too full to receive them.” An Dios nagtatao sato nin mga maray na bagay, alagad pano an satong kamot sa pag ako kaiyan.

Sa Evangelio ngonian, nahiling niato an na an may sadiri kan ubasan, iwinalat niya ini sa saiyang mga tumatawo. Tanganing sa itinalaan na panahon, igwa siyang maguno sa saindang ani.

Enot niatong mahihiling na an satong Dios na marahayon. Ihiniheras niya an saiyang sadiring (Ubasan) tanganing ini magin mabunga. Ipinapasabot sato na kita tinawan nin pagkakataon na makisumaro sa pagpatalubo kan saiyang mga nilalang. Kita inaapod na katiwala o stewards. Nin huli kaini bako lang palan siyang marahayon kundi siya Dios na nagtitiwala sa satuya. May tiwala siya sato na satong aatamanon an saiyang ubasan. Kaogmahan niya na pinapayaman ta an saiyang ubasan.

Panduwa, an Dios niato Dios na pano nin pagpasensya. Naghahalat siya nin tamang panahon nin pag ani. Isinusugo niya saiyang mga enot mga profeta, sagkod na ipadara niya an saiyang aki. Sa paghuna na gagalangan siya ninda. Alagad sya saindang ginadan.

Linalang nin Dios an gabos nganing magheras - an saldang, an bulan, an bitoon, an dagat pati an tinanom asin lalong lalo na an tawo– gabos ini may katuyuhan na magtao. Alagad huli sa kasalan, an tawo nagin ma-isip asin makasadiri. Kun kaya pati an bako saiya, saiyang kinukua. Tama an sabi ni San Agustin: An Dios nagtatao sato nin mga maray na bagay, alagad pano an satong kamot sa pag ako kaiyan.

Dai ta man siguro ginagadan an ipinadara niyang Aki, alagad nin huli sa kasibutan niato sa pagpabunga kan satong mga rogaring, naiisip ta na siya storbo sa pagpayaman niato. Kaya dakul nagsasabi, busy ako, mayo akong oras sa pagsimba.

Pantolo, tandaan niato sa paglaog niato sa kasunduan, igwang kitang paninimbagan o accountability. Nin huli ta satong Dios, matanos (Just). Dai siya matugot na an saiyang ubasan mapasakamot nin mga makuri asin mayong pakinabang na surugoon.

Kaipuhan niato an marahay na hatol tanganing magin tama an satong mga gigibohon. Sabi ni San Pablo sa ikaduwang babasahon, “panoa an saindong isip kan gabos na totoo, gabos na maninigong kamawotan, asin galangan gabos na marahayon asin maninigong omawon. Asin magdadanay saindo an katoningonan”.

Kaogmahan nin Mahal na Dios na an saiyang ubasan magin mabunga tanganing mag-ani siya nin dakul para sa saiyang kahadean. Sa katapos-taposi an mga tumatawo sa saiyang ubasan iyo na an aanihon – bako nang ubas.

Tandaan ta an kasabihan na ini: Remember that the happiest people are not those getting more, but those giving more. Mas maogma an tawo na nagtatao sa Kagurangnan.


— Rev. Fr. Luisito A. Occiano

Direktor, Caceres Commission on Communications

Cura Parroco, Parroquia nin San Bartolome Apostol, Baao, Camarines Sur 

I-download an Sambanwá para sa Domingong ini. Click here!

Comments


bottom of page