top of page
Header Background.jpg
  • Writer's pictureCaceres Media

Paghorop-horop: Santisima Trinidad

Updated: Jun 18, 2020

Gikan sa Sambanwá Bicol Missalette, 7 Junio 2020

(Photo from Franciscan Media)
Santisima Trinidad (Photo from Franciscan Media)

Ngonian satong pinagseselebrar an Solemnidad kan Santisima Trinidad – an sentro kan Kristianong pagtubod. Ini an nagsasaro satuya bilang simbahan, alagad an mamundo, sa pagpaliwanag asin pag adal kaini, dakul man an nasuhay asin nagin kawsa kan pagkasuhay sa satong simbahan. Totoo ini satong Doktrina na dapat maaraman nin gabos, alagad bako ining garo problema sa Math na dapat matawan nin solusyon asin kasimbagan. An Santissima Trinidad sarong katukdoan na dapat maisabuhay niato.

An tolong persona kan sarong pagkaDios, pantay sa pagkaDios alagad may pagkakaiba sa persona. Sa katunayan, an tataramon na Trinity (Trinidad) dai man nasambitan sa ebanghelyo. Alagad an mga enot na kristiano nagtukdo kan katotoohan kan doktrinang ini base sa ipinahayag sa Banal na Kasuratan. Itinukdo mismo ni Hesus an dapit sa saiyang Ama na nagsugo saiya asin dapit sa Espiritu Santo na saiyang ipapadara. Sinabi niya pa na itinao kan Ama an gabos saiya (Aki) asin siring man itinao niya an Espiritu Santo. Digdi niato mahihiling an pagkasararo kan katuyuhan sa pagkakaiba kan persona kan Santissima Trinidad.

Masakit masabotan, alagad pasil isabuhay. Asin kun ini mangyari, ini magtatao sato nin kagianan asin kaogmahan.

Enot an pangangaipo nin Pagkakasararo. Bilang tawo, dai kita mabubuhay na suhay sa lambang saro. Lalong lalo na sa tahaw nin kadifisilan asin kasakitan, igwa kitang kanya-kanyang pangangaipo, alagad igwa man kitang kanya kanyang biyaya. Kun magtatarabangan kita, dakul an satong mahahaman. Siring sa pagkasarararo kan Santissima Trinidad, kagianan an mamatean sa pamilya o kumunidad na nagkakasararo asin nagtatabangan.

Pangduwa, an Pagsimbag sa Katongdan. May kanya kanya kitang papel sa buhay. Dai niato dapat pagdulagan an obligasyon asin i-asa an satong responsabilidad sa iba. Kaya ngani tinawan kita nin kanya-kanyang regalo o abilidad tanganing ini satong magamit para sa paghaman kan satong misyon. An Santissima Trinidad, nagtutukdo sato kun pano mahaman an satong responsabilidad na may pagkamoot. Kun an gabos niatong trabaho may pagkamoot, ini bakong pasakit kundi magayon na atang pabalik sa Dios.

Pantolo, an pagpamibi sa Santissima Trinidad. Gabos kita nagpoon sa buhay sa paagi kan bunyag sa ngaran kan Ama, Aki asin Espiritu Santo. Asin sa pagtapos kan satong buhay kita bebendisyonan sa ngaran kan Santissima Trinidad. An buhay niato nagpoon asin matatapos sa Ama, Aki asin Espiritu Santo. Sa paagi nin pagpapangadie, magayon lamang na sa tahaw kaini, danay niatong pinapagiromdom niato an satong sadiri na igwa kitang Dios na nag aantabay satong.

Lugod, sa aldaw na ini, mapano kita kan bendisyon kan Dios – tawan kita kan tunay na pagkasararo sa kumunidad na naglilingkod asin nagpapamibi.


— Rev. Fr. Luisito A. Occiano

Direktor, Caceres Commission on Communications

Kura Paroko, Parokya nin San Bartolome, Apostol


 

Giya sa Paghorop-horop para sa mga Saradit na Kristianong Komunidad (SKK)

  1. Sa anong pangyayari sa buhay ko namamatean ko an Santisima Trinidad?

  2. Pano maisabuhay an pagpanguros, Ama, Aki asin Espiritu Santo?

  3. Ano pa an kaipuhan kong pataluboon sa sakong relasyon sa sakong kapwa asin sa Dios?


 

Para i-download an Sambanwá Bicol Missalette para sa Domingong ini: https://tinyurl.com/sambanwa0607

Comments


bottom of page