top of page
Header Background.jpg
  • Writer's pictureCaceres Media

Paghorop-horop: Bakong an Kagabatan, kundi an Kahulugan


Sinasabing an stress iyo an “kondisyon o pagmate na inaagihan kun an paghiling ta na an hinahagad kan sitwasyon labi pa sa kun ano an satuyang mga kakayahan.” Asin sabi ni Dr. Shawna Freshwater, “nag-aagi nin stress kun nasasakitan na maray sa pag-atubang sa mga problema sa buhay na konektado sa kuwarta, salud, trabaho, mga relacion, kapalibotan asin iba pang mga sitwasyon.” Kadaklan na beses ginagamit an tataramon na stress pag nahahadit, nahahandal, natatakot, pignenerbiyos o nagsasaradit o nariribongan kun ano na an gigibohon nin huli sa kadakulaan kan mga inaatubang sa buhay.


Flight or fight. Dulagan o labanan: Ini an duwang pilian sa pagsimbag sa inaapod na stress.


An mga babasahon ngonian nagpapakusog kan satong mga boot na atubangon an mga manlaen-laen na sitwasyon sa buhay. An propesiya ni Zacarias sa enot na babasahon nagsasabi na maabot sato an tagapagligtas dara an katoninongan. Sa ikaduwang babasahon ipinapagiromdom na nag-eerok sato an Espiritu na nagtatao kan kabagsikan na “atubangon an mga aroaldaw na mga kagabatan asin kuyugon an kabotan kan Kagurangnan.” Asin sa evangelio inaalok kita ni Cristo na makisumaro saiya sa pagdara kan sakal. An sakal nagrerepresentar kan mga kondisyon sa buhay na inaatubang ta. Sabi ni Jesus, “masayon an sakong sakal” (Mateo 11:30). Angay o eksakto o tamang-tama an pakasukol an boot sabihon kan tataramon na masayon o facil. Boot sabihon ni Jesus sa sato na mayo siyang itinataong mga kagabatan o obligasyon na dai susog sa satong kakayahan. Si Jesus, na sarong karpintero, nag-aaram kan mga sakal na maray. Tama an pakasukol kan sakal na ipinapadara niya tangani dai malugadan an gagamitan kaini. Akoon ta an satong mga sakal o dahilan kan satong mga stress. Dai dapat ini makasakal sato.


Dai maiiwasan an mga sitwasyon na may dara nin stress sa sato. Sabi ni Fr. Roger Champoux, “magkaigwa kita nin positibong paghiling sa stress. Atubangon ta ini asin mabunga ini nin kusog boot asin kaogmahan sa sato.” Pag dai kita tatao magdara kan stress, ini an madara sa sato pasiring sa mga mga helang, kulog hawak, kaanggotan, hinanakit problema sa pagturog, kamunduan,….


An mga minasunod iyo an mga konkretong aksyon sa pag-atubang sa mga manlaen-laen na sitwasyon sa satong buhay.


Enot, an paghagad kan kusog kan Diyos. Magpamibi. Sa pagsimba, an pinakahalangkaw na gawe nin pagpamibi, naliliwanagan kita sa paagi kan tataramon kan Dios asin nababasog kita kan Tinapay nin Buhay. Nakakamate kita nin katoninongan sa misa.


Ikaduwa, pag-ataman kan sadiri tanganing magin andam sa pagpadagos kan buhay. Maghingowa na magkaigwa nin tamang turog, pagkakan asin ehersisyo. Marahay na magpoon o magpadagos kan mga hobbies, arog kan pag-ataman mga hayop, gardening, listening to music, cooking, woodworking, cross stitching, painting, reading novels, writing…. Nakadagdag sa stress an sobrang paggamit nin mga gadgets asin pagdalan television.


Asin, ikatolo, an pagpadangat kan kapwa. An pagkakaigwa nin maray na relacion sa iba asin pagtiripon tangani na mag-ogma, magdinamayan asin magpakusog sa lambang saro kun pano inaatubang an buhay.


Sa buhay, satong tutukan bako an “kagabatan kundi an kahulugan.”


— Rev. Fr. Gerome N. Pelagio Diector, Office for Mission and Evanegelizations


 

Giya sa Paghorop-horop:

  1. Sa sakong pagkabuhay, ano an mga nakaka-ulang tanganing ako magin siring sa sadit na aki na nagsasarig sa Dios?

  2. Anong pangyayari sa sakong buhay na kun saen namatean ko an katoninongan kan Kagurangnan? Ano an sakong ginibo?


 

I-download an Sambanwá para sa Domingong ini. Click here!

Comments


bottom of page