top of page
Header Background.jpg
  • Writer's pictureCaceres Media

Paghorop-horop: Ika-XVIII Domingo kan Ordinariong Panahon


An liturgia niato ngonian na Domingo minapahayag kan daing sukol na pagkamoot kan Dios sa satuya na saiyang ipinahayag sa paagi kan pagdusay niya kan saiyang sadiri sa Krus siring man sa Eukaristia. Sa aldaw na ini angay lang na kita magpasalamat sa gabos na mga biyaya na naako niato sa kamot nin satuyang Kagurangnan arog baga kan pang aroaldaw niatong pagkakan na padagos na nag susustiner sa sato ngani na kita magpadagos sa satuyang buhay, sa paglingkod saiya asin sa satuyang kapwa.


Sa katahawan kan inaagihan niatong pandemya ngonian, napapanahon na gayo na ang ipinahayag sato kan satong Kagurangnan sa Banal Evangelio ang istorya kan milagrong pagpadakul niya nin tinapay asin sira asin sa pagpakakan niya sa rinibo niyang mga disipulos matapos na siya magpahayag kan marhay na bareta nin kaligtasan sainda.


Igwang tulong bagay ang mawot ipahayag sato kan Evangelio ngonian na Domingo.


Enot, dai malingaw na pirming magpasalamat sa Dios sa mga grasiya na satuyang nakamtan. Bago niya ginibo an saiyang milagro nagpasalamat muna siya sa Ama. Ini sarong pangarogan sato na bago an gabos na gigibohon niato magpasalamat muna kita sa kagtao kan mga balaog na satuyang inako sa saiyang kamot. Dawa na nasa katahawan kita nin pagtios dai kita makalingaw na magpasalamat sa Dios.


Ikaduwa, "God provides". An Kagurangnan nagtatao kan mga kinakaipuhan niato. Sa tahaw kan inaagihan niatong pandemya, dai kitang ibang mabibirikan kundi ang Kagurangnan. Pirang beses na kitang naka experiencia nin katikapuhan sa satuyang buhay asin dai nin ibang nag sustenir sato kundi an maheherakon na kamot kan satuyang Dios. Ini minaagyat sato na dai mawaran nin pagsarig saiya dawa na sa pagmati niato kita mayong mayo na, rumdumon niato na paladan kitang mga dukha nin huli ta dai kitang ibang sinasarigan kundi siya sana.


An maheherakon na pagkamoot kan Kagurangnan para sa gabos. Kan mahiling niya an rinibong mga tawo na nagsunod saiya asin naghinanyog kan saiyang mga tataramon, naherak siya sainda nin huli ta namati nya na sinda paragal asin gurutom. Dai na niya hiniling an saindang mga kakundian, an saindang estado sa buhay, an sainda mga kasalan, kun mga taga sain sinda, simple lang an saiyang ginibo kan nahiling nya sinda; napano siya nin mamomoton na pagkaherak. Siring kaiyan an satong Kagurangnan, mayong pinapalain, an saiyang pagkaherak, pagkamoot asin gracia para sa gabos. Sa estado niato ngonian an Kagurangnan minahiling man sato nin may mamomoton na pagkaherak. Inaagyat kita na magin siring saiya, magin maheherakon, mamomoton asin mayong pinapalain na kapwa nin huli ta gabos kita magtururugang na dapat magtarabangan. Sabi sa mga Salmo 133:1a "Abang rahay asin ogma na mahiling an magtururugang na nabubuhay nin may pagkasararo".


Ikatolo, magin bukas kita sa pagdolot sa Kagurangnan kun ano an igwa kita. Limang tinapay asin duwang sira sana an dara kan mga disipulos, alagad dai ninda ini pinagmaimot kan hagadon ini kan satong Kagurangnan tangani na ipakakan sa rinibo na nagsunod saiya. An satuyang talento, oras asin pagrorogaring dawa kadikit, dawa na sadit, kun ini idusay niato nin buong puso sa Dios ini minadakul, minatalubo asin mas dakul an natatabangan. Minsan kadikit, minsan sadit an satong itinao sa Kagurangnan alagad kun idinusay niato an mga ini nin udok sa satuyang boot ini minabunga asin minabalik sato na mas dakul pa kaysa sa satuyang itinao siring kan mga tadang tinapay na kan pinagtiripon nagin mas dakul pa sa idinulot kan mga disipulos.


Magrani kita Kagurangnan, siya an makakapano kan satuyang mga pangangaipo. An saiyang kamot pirming nakabukas sa pagwaras nin mga biyaya. Habo niya na makasuway kita sa saiyang kaibahan kaya maghingowa kita dai maggibo nin mga bagay na makakaraot kan satuyang relasyon sa saiya.


Magpasalamat, magsarig sa Kagurangnan asin idulot saiya an mga bagay na igwa kita nin udok sa boot. Sa paaging ini aroaldaw niatong maiekspiryensiyahan an saiyang mga milagro sa satuyang buhay.


— Rev. John Robert M. Bañal

Parroquia kan San Bartolome Apostol, Baao, Camarines Sur


 

Giya sa Paghorop-horop

  1. Anong pangyayari sa sakong buhay na ako nakatabang sa sakong kapwa minsan ngani ako mismo yaon sa kamugtakan nin kadificilan? Ano an sakong namatean?

  2. Kun minsan ginigibo kong dahelan an sakong kamugtakan nin pangangaipo tanganing dai ako magtabang sa kapwa. Paano ko daw mahahale an siring kaining kaisipan? Ano an puede kong gibohon?

 

I-download an Sambanwá para sa Domingong ini. Click here!

Comments


bottom of page