top of page
Header Background.jpg
  • Writer's pictureCaceres Media

Katekesis dapit sa Obispo

Updated: May 7
Sa Mayo 2, masasaksihan sa satong Arkidiocesis an pagtukaw sa pwesto kan bagong Arsobispo, si Reverendissimo Rex Andrew C. Alarcon, DD, na iyo an maribay ki Reverendissimo Rolando Tria Tirona, OCD, DD. Huli kaini, mahalaga na masabotan kan gabos kun ano an halaga kan Obispo sa buhay kan Catolico.

 

Ano an Obispo?

Kun an Santo Papa iyo an nagsunod sa pwesto ni San Pedro bilang pamayo kan bilog na Simbahan, an Obispo iyo man an nagsunod sa mga apostol arog ki Santiago, San Juán asin San Andres. Siring na sinda iyo an namayo kan mga Cristianong komunidad arog kan Roma, Jerusalem, España, an Obispo iyo man an pamayo kan Diocesis o Arkidiocesis.

 

Ano an Diocesis?

Ini sarong teritoryo na pwedeng parehong gayo an mga muhon kan provincia o pwedeng mas sadit o mas dakula sa provincia arog kan Diocesis kan Daet na parehong gayo an sakop kan Provincia kan Camarines Norte. An satong Arkidiocesis kabanga na sana kan Provincia kan Camarines Sur huli ta namukna naman sa laog kan parehong provincia an Diocesis kan Libmanan. Kaya sa Camarines Sur, may duwang Diocesis asin may duwang Obispo.

 

Ano an halaga kan Obispo sa Diocesis?

An Obispo iyo an kasalihid ni Jesus sa Diocesis. Mantang may paninimbagan siya sa Santo Papa, yaon saiya an dakulang responsabilidad kan kaligtasan kan kalag kan saiyang nasasakupan. Huli kaini, siya an pinaka-makapangyarihan na paratukdo, parapamahala asin nagpapabanal kan saiyang nasasakupan. An mga padi asin laico iyo an saiyang mga katuwang.

 

An Obispo man an patunay kan pagkasararo kan Diocesis na saiyang pinapangatamanan. Kaya may kapangyarihan siyang halion an sisay man na nakakaulang kan pagkasararo.

 

Bilang paratukdo, katungdan niyang magdara nin liwanag sa dakul na mga kahaputan kan tawo. Katungdan niya man na papusogon an edukasyon sa saiyang lugar, orog na an dapit sa pagtubod asin pagrason. Katungdan niya man an pagtaong-patanid dapit sa mga salang katukdoan.

 

Bilang parapamahala, katungdan niyang magamit an gabos na rekursos kan Diocesis sa mga programa asin proyekto na makakatabang sa kaligtasan kan saiyang nasasakupan. Mayong rekursos an dapat masayang.

 

Bilang nagpapabanal, katungdan niyang an gabos na nasasakupan igwang tulay tanganing makinabang sa mga sacramento. Kaya katungdan niya an pagpadara nin mga padi sa mga Parokya asin mga mision na lugar tangani sanang madara an mga sacramento sa mga tawong nasa gayad kan banwaan.

 

Pasalamatan ta an Mahal na Diós na tinawan kitang Obispo.

Comments


bottom of page