top of page
Header Background.jpg
  • Writer's pictureCaceres Media

“Kun kamo namomoot sako, ootobon nindo an sakong mga togon” (Jn 14:15)

Homilia ni Arzobispo Rolando J. Tria Tirona, OCD, DD

Misa sa Vigilia kan Solemnidad ni Santa María Inâ kan Diós

31 Diciembre 2023, 09:00 nin banggi

Naga Metropolitan CathedralCCCom Photo (2023): Vince Carlo M. Puno


Diós marhay na banggi saindo gabos, mga tugang. 


An sakong puso pano nin kaogmahan na mahiling kamo gabos kaiba an satong mga kapadian sa giraray sa pag-omaw sa Kagurangnan.


Nadangog nindo sa pagpoon kan Simbang Gabi na si Virgen María an naggigiya sato sa pagpreparar para sa Pasko sa satong pagbaklay pasiring sa Belen. Sa ngonian, bako na sana an Mahal na Virgen an kaiba niato kundi an Sagrada Familia.

 

Sa enot na aldaw kan Enero, sinecelebrar niato an Solemnidad ni María bilang Inâ kan Diós. Siring man pinapamibi niato an katoninongan para sa kinaban o World Day of Peace. Aram niato na sa ibang parte kan kinaban igwa nin giyera kun kaya mamibi kita para sa katoninongan.

 

Mga tugang, an Mahal na Virgen, Inâ ni Jesus. Siya man an Inâ kan Simbahan. An pinaka-enot na miembro kan Simbahan iyo an Mahal na Virgen. Arog kan sarong Inâ sa Familia na tinutukduan asin Inaataman ni María an saiyang mga akì bako lang sa pagtalubo kan hawak kundi pati pagtalubo kan saindang buhay espiritual. 

 

Satong ma-aapreciar an pagigin Inâ nin Diós ni María kun mahihiling niato kun ano an pigririmpos niya sa saiyang puso. 

 

Nadangog niato sa evangelio na pigrimpos niya sa saiyang puso an mga bagay-bagay. “Ini gabos rinimpos ni María sa saiyang puso.” (Lc 2:51) 

 

Ano an laman kan puso kan Mahal na Virgen kun tano ta siya inapod kan Mahal na Diós para magin Inâ nin Diós? Para magin inâ nin Simbahan asin inâ niato gabos? She is your Mother and my Mother. Sabi ni Sta. Teresita Del Niño Jesus “She is more Mother than Queen.” 

 

Ano kaya an nasa puso kan Mahal na Virgen para kita man mamatean niato na si Jesus, satong Paratubos. Si Jesus satong tugang huli ta solamente si Jesus an magdadara sato sa kahadean nin Diós. 

 

An enot niatong mahihiling sa puso ni María, iyo an saiyang pagigin dayupot sa Diós. Intimacy with God. Siya panô kan pagkamoot sa Diós. An saiyang bilog na pagkatawo, idinolot niya sa Diós. Aram niya na an saiyang bilog na pagkatawo gracia nin Diós, balaog kan Diós. Kaya bilang pasasalamat sa balaog nin buhay asin sa gracia na Inâpudan  para magin Inâ nin Diós, uya si María, itinaas asin idinodolot an saiyang puso, pano nin pagkamoot sa Kagurangnan tang Diós.


Bilang mga Cristiano, bilang mga Catolico, numero uno yan na kaipuhan na mahiling sa satong buhay: na kita dayupot sa Diós. An Diós Pagkamoot. Kaya gusto kan Diós na magsimbag kita sa Saiyang pagkamoot sa paagi kan pagkamoot Saiya.


Kan hinapot si Jesus kun ano an pinakadakula na togon, ini an simbag niya: “Kamotan mo an Kagurangnan mong Diós sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong isip. Ini an pinakadakula asin enot na Togon. An ikaduwa: Kamotan mo an saimong kapwa siring kan pagkamoot mo sa saimo man sana.” (Mt. 22:37-39)


Sabi ni San Juan de la Cruz, sarong Carmelitang padi, “Sa katapusan kan satong buhay, sa pagtalikod ta sa mundong ini, maatubang kita sa Kagurangnan para husgaran. Sa sarong bagay lang kita huhusgaran o titimbangon: kun papano kita namoot digdi sa dagâ.” 

 

Mary was a woman deeply in love with God. Si María malodok na namoot sa Diós. 

 

Yan an enot na pinapagiromdom sato. Pagmata sa pagkaaga, dai masupog sabihon “O God, I love you. O God, I love you. Namomotan taka Kagurangnan! “Parte yan kan satong pagtubod na sasabihon niato asin mamateon niato: “O God, I love you. Namomotan taka Kagurangnan!” 


An ikaduwa na kaipuhan mahiling niato sa puso kan Mahal na Virgen iyo an saiyang pagigin maimbod na sorogoon. She is a faithful servant. A faithful Daughter. 

 

An tataramon na “faithful” hale yan sa tataramon na “fides” na an boot sabihon, tapat o maimbod. Nagtutubod ako saimo. Tapat ako saimo. Maimbod ako saimo. Sa mag-agom importante an pagigin tapat asin maimbod.


Si María maimbod na akì kan Diós. Idinolot niya an saiyang buhay sa paggiya kan Diós. Dai siya naribaraw kan mga bagay-bagay na kinâbanon, kundi tulos-tulos na inatang niya an saiyang sadiri. Iyan an tanda kan sarong tawong tapat. Igwa siyang panahon na idolot an buhay para sa namomotan. 

 

Yan an Mahal na Virgen, an saiyang buhay, sarong buhay na dayupot asin sarong buhay na maimbod. Ini man mâwot kan Mahal na Virgen na kita magin mga dayupot asin maimbod na Catolico.

 

An ikatolo mga tugang, sa puso kan Mahal na Virgen, iyo na siya mapakumbaba asin masinunod-sunod. Humble and obedient.


An sarong tawo dai magigin masinunod-sunod kun mayo siya kan kapasidad na maghinanyog.

 

Pighimate ni María an mga Tataramon nin Diós. Mary was a woman who listened to God. Kaya ngani siya nagin masinunod-sunod sa Mahal na Diós. Kan ipinahayag saiya kan Angel nin Diós na siya magigin Inâ nin Diós, totoo, naghapot siya “Papano mangyayari iyan?” (Lc 1:34). Alagad, dai siya nagduwa-duwa nagsabi: “Uya an oripon nin Kagurangnan. Mangyari sako siring sa saimong itinaram.” “Mangyari logod sako an kabòtan mo, Kagurangan Diós,” yan an pahayag ni María sa pagsunod sa Diós. 


Parati sinasabi ni Jesus sa Saiyang pagtukdo sa mga disipulos na “Kun kamo namomoot sako, ootobon nindo an sakong an sakong mga togon” (Jn. 14:15). It is not enough to say O God, I love you. O God, I am faithful. Kaipuhan ipahiling yan sa pag-otob kan kabotan nin Diós. 


Sa panahon ngonian mga tugang, minsan nalilingawan niato an mga ini. An Mahal na Virgen nagtotokdo sato na sa paagi kan pamibi, sa pagbisita sa Blessed Sacrament, natatabangan kita na magin buhay an satong pagtubod: magin dayupot sa Diós, magin maimbod asin magin masinunod-sunod Saiya. Huli ta “an gabos rinimpos ni María sa saiyang puso.” (Lc 2:51)


Kada taon, kinakanta niato: “bagong taon ay magbagong buhay.” Ini man an sinasabi kan Mahal na Virgen, sa pagsabuhay niato kan tolong bagay na ini, magkaka-igwa kita nin bagong buhay para sa bagong taon.


Tâwan niato nin espuerso na magsimbag kita sa giya asin inspirasyon na itinao ni Santa María para mamataean niato si Jesus bilang Paratubos na madara sato sa kahadean nin Diós. 


Sabi ni Jesus: Gusto nindo magtao nin kamurawayan sa Diós na sakong Ama? Gusto nindo na magbunga an saindong buhay bilang Cristiano, siring man maging mga disipulo ko? Magsunod kamo sako bilang sakong mga sorogoon.


Ini an boòt sabihon kan satong pag-ako ki María bilang Inâ nin Diós. When we welcome Mary as the Mother of Jesus, we welcome Jesus. When we welcome Jesus in our lives, we welcome God the Father. 

 

An Misang ini dinodolot ko para kita gabos magsunod sa paarog kan Mahal na Virgen sa pagigin dayupot, maimbod asin pagigin masinunod-sunod sa Diós.

 

Comentários


bottom of page