top of page
  • Writer's pictureCaceres Media

Paghorop-horop: Dai Inako ta Dai Midbid

Gikan sa Sambanwá Bicol Missalette, 13 Diciembre 2020


Dakol na mga paagi asin okasyon na an Kagurangnan minadatong sa satuyang buhay. Siya minadatong bilang kusog sa pag-arang na makabangon sa problemang namumugtakan. Siya minadatong bilang biyaya sa mga sacramento na satong inaako na may pagtubod lalung-lalo na an pag-ako Saiya bilang kakanon kan satong kalag sa Eucaristia. Siya minadatong sa iba-ibang lalawgon na nakikisumaro asin nakikidamay sa mga kahandalan na dolot kan nakakagadan na COVID-19. Siya duminatong bilang inspirasyon na makabangon sa tahaw kan kasakitan kan mga tawong nawaran nin harong o kabuhayan nin huli kan mga bagyong uminagi satuya. Siya minadatong sa paagi kan mga tawong daing sawa sa pagtabang tangani sanang mabawasan an satong kahaditan sa buhay.


Sa mga circumstancia na marahay o maraot, maogma o mamundo, madiklom o maliwanag, minadatong an Dios. Alagad mas madali para satuya na mamibdiran asin maako an Kagurangnan sa kaogmahan bako sa kamundoan, sa karahayan bako sa kasakitan. Katakod kan saiyang pagdatong iyo an patanid o pagiromdom sa paagi ni San Juan Bautista: “Sa tahaw nindo may saro na dai nindo midbid.” “Duminatong siya sa sadiring harong alagad dai nindo siya inako.”


Sa tahaw kaining nagpapadagos na pandemia, ano talaga an hinahanap ta? Baka pagsustener kan satong naluging negosyo alagad pagpasipara kan satong pagtubod, personal na relacion ki Cristo? Baka ganancia o pagbawi kan mga nawara satuya an inaatupag ta alagad kulang sa pagmakulog, pagtabang sa kapwa? Baka gabos sana reklamo alagad mayo man nin konkretong ginigibo o plano?


Gusto tang magin viral na “plantito” o “plantita” sa social media alagad dai niato “feel” na magin “Cristito” o “Cristita”. Hagad ta na magmilagro an Dios tolos tolos tanganing padagos nang maglayas an virus alagad habo tang maghaloy sa dai nagimatan na pagtios.


Daing patod an mga eksperto sa paghanap nin vaccine sa COVID-19. Erenotan sa pagpasiguro na mabakunahan an sadiring kahimanwa alagad dai puedeng negaran na mas maeenot an may kwarta, an may kuneksyon o an may poder.


Poon kaidto sagkod ngonian kadaklan sa satuya hinanahanap si Cristo ki “Elias” o ki “Juan Bautista” asin sa mga circumstancia sanang magaya-gaya. Gusto tang dangogon an tingog ni Cristo na uyon sa sato alagad bongog kita o nagbobongog-bongogan kita sa tingog na Cristo na makulog sa satong boot o pagdangog. Ok sa sato na dangogon an tingog ni Cristo sa simbahan alagad habo tang hinanyogon an tingog kan satong kapwa sa opisina o mismong kapamilya. Gusto tang himateon an suhestiyon kan mga amigo, kaalyado o kabisto alagad dai niato minsan tinatawan nin pagkakataon na magtaram an mga nagkokontra satuya.


Gusto tang tanoson an korapsyon, an salang sistema sa gobierno alagad habo tang tanoson an satong ugali asin mga gawe-gawe. Namimiss ta na an mga kurahaw, ribok kan night life, kan bonding o tiripon nin mga magkakakabarkada, an pa-agang pag-surf sa social media alagad daing gayo niato naapreciar an kagayonan kan silencio asin paghorop-horop sa sadiri.


Duminatong na an Kagurangnan asin padagos na minadatong sa aroaldaw niatong pagkabuhay. An saiyang pagdatong nagdodolot nin paglaom, kaogmahan, katoninongan, katiwasayan kun siya satong akoon asin mamidbiran sa gabos na klase nin circumstancia kan satong pagkabuhay. Olay ni San Pablo: “Danay kamong mag-ogma, danay na magpamibi, asin gabos na bagay ipagpasalamat nindo sa Dios. Alagad siguro an iba mahapot: Pano man kita mag-ogma sa tahaw kan labi-labing kasakitan? Ano man an ipapasalamat sa Dios sa tahaw nin makuring pagtios? Ano man an kwenta kan oratio imperata sa mga mayo na nin kwarta, ni kabuhayan, nin harong, ni pagkakan?


Sa mga dai nin pagtubod ki Cristo Jesus, an pandemiang ini maldisyon, an mga bagyong nag-agi satuya padusa alagad sa mga paratubod asin parasunod ni Jesus an pandemia bakong maldisyon kundi bendisyon, an mga bagyo bakong padusa kundi biyaya! Ining virus, ining mga bagyo, ini gabos na mga pagtios siring sa tingog ni Juan Bautista na nagpapagiromdom asin nag-aagyat satuya: “Magdanay kamong malinig asin daing digta: espiritu, kalag asin hawak; sagkod sa pagdatong ni Jesucristo na satong Kagurangnan.” Puede man baga na magdanay na nagsasarig minsan ngani nagtatakig, toninong asin malinig na puso asin isip minsan pa may COVID. Puede man baga na magdanay sa kabanalan minsan sa tahaw nin mga kahandalan asin katibaadan. Puede man baga na magin matanos minsan nagtitios. Ini an tunay na pag-andam sa panahon niato ngonian!


Sa kahurihurihi an gabos na bagay biyaya sa mga danay na nagsasarig sa Dios; na an gabos na nangyayari sa satuya marahay o maraot, maogma o mamundo igwa nin katuyuhan an Dios; na minsan sa makuring kasakitan igwa nin magugunong karahayan! Sa paghuna tang maldisyon saro palan na bendisyon kun poponan niato sa personal na conversion.


Ini an pangapodan ni Juan Bautista bako lang ngonian na panahon nin Adviento kundi ining sarong proseso sa pag-ako asin danay na pagmidbid ki Cristo sa gabos na circumstancia kan buhay ta digdi sa daga mientras na kita naghahalat kan saiyang pagdatong bilang mamomoton na hukom sa maabot na panahon.


— Rev. Fr. Joey D. Gonzaga, SThD

Rector, Holy Rosary Major Seminary

Director, Commission on DoctrineComments


bottom of page