top of page
  • Writer's pictureCaceres Media

Paghorop-horop: Ika-XV Domingo kan Ordinariong Panahon


An Dios dai minaontok na nagwawaras nin mga biyaya sa satuya aroaldaw. Daing patod an saiyang pagsabwag nin balaog sa gabos na tawo.


Minsan minahapot kita: pano naghihiro an biyaya nin Dios sa buhay ta? An evangelio minatao sato kan hiro-hiro kan pagsabwag nin balaog sa satong buhay siring sa banhi.


An biyaya garo banhi na marhay. Mayong balaog na hale sa Dios na maraot o nakakaraot, pirme sana ining marhay. Mabugasi asin pano-pano nin ikakarahay niato. Dai minatao an Dios nin biyaya na kita maparaot, na kita maldisyonon o ratakon an satong buhay. Ini gabos para sa satong karahayan, pagbabago asin kaogmahan.


An balaog nin Dios tinatao sa gabos na tawo, marhay asin sa mga maraot. Hilnga an evangelio an banhi na marhay nahulog sa manlean-laen na klase nin daga. Mayong pinipili. Sinasadol kita na an pagkamoot kan Dios para sa kagabsan tanganing darhon kita sa dalan nin katanosan asin kaogmahan.


Kaya an agyat kan evangelio iyo na mayo sa Dios an pagkukulang nin huli ta tagob-tagob nin karahayan an saiyang pagmangno. Yaon sato an pagkukulang ta an pagsabwag niya kan balaog naka ugat sa klase nin satong pag-ako asin pag simbag. Siring sa banhi, minabuswak asin minabunga ini por medyo kan klase nin pagako. Minatalubo ini nin huli sa klase nin pagsimbag niato sa saiyang pagapod asin pagtao.


Kun siring, an balaog minatalubo depende sa pgaako kaini sa satong buhay. Sa marhay na daga, sa mahuyo na puso asin bulanos nin pagako minabunga asin minatalubo an biayaya nin Dios sa sato. Magayon na paghorophoropan na dawa ngani sa marhay na daga iba-iba man giraray an bunga. Ini gabos nakapatugmad sa klase kan satuyang pagako kan balaog na danay na winawaras kan Dios sa sato.


Totoo nanggad an Dios daing sawa na nagtatao nin balaog sa gabos. Ini minabunga asin minatalubo depende sa klase kan satong pagako asin pagsimbag.


— Reb. P. Glenn C. Ruiz

Cura Parroco, Parroquia kan San Antonio de Padua

Direktor, Comision nin Liturgia


 

Giya sa Paghorop-horop:

  1. Pano mo namamate asin inaako an mga winawaras na biyaya nin Dios sa aroaldaw mong pagkabuhay?

  2. Pano mo iheniras ang mga bunga kan balaog nin Dios sa saimong kapwa asin sa sociodad?

 

I-download an Sambanwá para sa Domingong ini. Click here!

Comments


bottom of page