top of page
Header Background.jpg
  • Writer's pictureCaceres Media

Paghorop-horop: Ika-XXIII Domingo kan Ordinariong PanahonIgwang kasabihan sa Ingles: “God promised Christians a safe landing, not a smooth sailing”. Minsan sa pagbiyahe, igwa kitang kaipuhan na agihan na lubak lubak na tinampo. Alagad kaipuhan agihan niato ini tanganing makaabot kita sa satong destinasyon na matiwasay.


An relasyon niato nakakabaing man sa sarong pagbaklay. Minsan makakasumpong kita nin tawo na nagtataong lubak-lubak sa satong dalan. Sinda garo mga turbulence sa biyahe kan eroplano. Mga kulog payo sa buhay niato asin nagigin dahilan kan kaangotan asin paglilibak. Sa madaling sabi nagigin kawsa man kan dagdag niatong pagkakasala. Siguro maisip kita kun pwede sana kita na an magkontrol kan saindang isip nganing mapatama an saindang pagtaram o kaya saindang mga hiro.


An ebanghelyo niato ngonian na Domingo nagtatao nin linaw sa siring na problema.


An enot – an pagpamibi. Siring sa sarong aki, an enot niatong pinagsusumbungan kan satong problema iyo an satong magurang. Kun igwa kitang problema sa kapwa, isumbong niato sinda sa pamibi. Imbes na i-tsismis, iusip niato an satong kaiwal o nakakulog sato sa pamibi. Sa siring na paagi, mapaghuhurop-huropan niato an satong gigibohon sa sunod na lakdang. Asin makakahagad kita nin kusog boot asin kalinawan nin isip sa satong sasabihon sa sunod.


Nin huli an panduwa – an tamang urulay o fraternal correction. Dakul sa satong kinakaangotan dai man nagaaram kan saindang sala. Nin huli ta mayong nagtataram sainda, paghuna ninda tama an saindang ginigibo. Alagad kaipuhan kaini an deplomasya asin maray na kamawotan na makatabang. An tsismis o paglilibak, dai nungka makakatabang. Kun kaipuhan nin testigo o katuwang mas maninigong gibohon.


An pantolo iyo solusyon na dapat magdara sa matiwasay na relasyon. An pagpatawad (reconciliation) asin pagbalik sa dating maray na relasyon (restoration). Dakul na tawo nagsasabi, “pinatawad ko na yan”, pero pagnagkasabatan sa tinampo, dai man giraray nagtitinohan. Siguro kaipuhan nin panahon nin pag-omay tanganing mapag-adalan an pag-omay kan lugad kan kasalan.


Minsan masakit mangyari an tunay na pakikipagulian. Dai niato kayang kontrolon an isip asin boot kan satong kapwa. Alagad an satong sadiri pwede niato makontrol asin magpasensya. Asin pwede ining magtao sato nin adal asin leksyon.

Totoo, kaipuhan niatong magpangadie asin magpakumbaba. Padagos kitang magbabaklay sa manlaen-laen na dalan kan satong bakong perpektong relasyon. An importante, igwa kitang “safe landing” - makaabot kita gabos kaiba an satong namomotan – pati na an satong kinakaangotan - duman sa satong destinasyon, sa buhay na daing kasagkoran.


— Rev. Fr. Luisito A. Occiano

Direktor, Caceres Commission on Communications

Cura Parroco, Parroquia kan San Bartolome, Apostol

Baao, Camarines Sur
I-download an Sambanwá para sa Domingong ini. Click here!

Comments


bottom of page