top of page
Header Background.jpg
  • Writer's pictureCaceres Media

Paghorop-horop: Kafiestahan kan Divino Rostro

Gikan sa Sambanwá Special Bicol Missalette, 11 September 2020


An celebrasyon kan Penafrancia ngonian na taon (2020), saro sa dai malilingawan na Fiesta sa buhay kan mga paratubod asin perigrinos. Mayo nin Traslacion asin Fluvial processions. Garo ipinapangalad si Ina. Dai itinotugot an paghadok sa saiya asin sa Divino Rostro. Garo labi kaharayo na dai kayang aboton kan satong mga kamot. Arog kan eksperiensya kan nagkapirang perigrinos na hale sa luwas kan probinsya, na pinapuruli, dai lamang nahiling an imahe huli sa padagos na pag-iingat sa peligro kaining pandemia. Sa nagkapirang veces nadadangog ko sa nagkapira: “Ano an nangyayari sa kinaban niato? Nuarin matatapos an pandemiang ini?” An buhay nin tawo asin an futuro kan kinaban garo mayong kasigurohan. Minsan an posibleng vaccine, na pighohona na iyo an mapaampat sa paglakop kan helang, pinagdododahan na bakong ‘safe’ na gamiton huli sa kakulangan ‘so boot’ nin tamang pag-aadal sa magiging side effects kaini sa mga tao. An kinaban nagkakabaranga. An mga tao, nag-iiriwal. Dakul an nawawaran nin trabaho. An pagtios lakop. An mga tao naghahanap nin kasimbagan.


‘Babae, uya an saimong Aki,’ dangan sinabihan an saiyang disipulo, ‘Uya an saimong Ina.’ (Jn 19:26-27) Sa mga tataramon na ini nin Kagurangnan, kita pinapagiromdom, magdolok kita sa Krus, duman makukua niato si Kristo, an Dios na ipinako asin nagadan huli sa satong mga kasalan. Kaiba Niya si Maria, na sagkod sa katapusan dai nanggad huminale sa kataed Niya. Ki Hesus, makukua niato an kasimbagan sa tabang kan paggiya ni Ina, Nuestra Snra de Penafrancia.


Sa lalawgon kan satong Kagurangnan—an Divino Rostro, ipinapahiling sa satuya an realidad kan buhay nin tao sa kinaban, (lugar na pinili nin Dios na manitawo kaiba niato—kaya dai kita nagsosolo). Kinaban na pano nin pagtios asin nin pagsakit, an gabos na ini, natatala sa lawog kan satong Kagurangnan.


Arin an dai naiisihan nin Dios sa mga pinag-aagihan niato sa buhay? Siisay an makakapagsabi na siya nagsosolo asin pinapabayaan? An gabos na ini tinios nin Kagurangnan nin may paglaom asin pagsarig sa kabotan nin Ama. Sabi Niya, ‘…Bako an kabotan ko, kundi an kabotan mo an kukuyogon.’ (Lk. 22:42)


Mantang totoo na bakong madali an pag-ako asin pagsabot kan mga nangyayari satuya sa panahon na ini nin pandemia, an celebrasyon kaining Penafrancia magin lugod okasyon nin pagpararom kan satong pagtubod, pagsarig asin pagkamoot sa Mahal na Dios. Padagos kung ipinagpapasalamat sa Kagurangnan, an nagdadakul na parasimba asin paradalan kan livestream coverage kan misa sa Novenario kan Divino Rostro. Grasya ini nin Dios. Harayo kita sa kadasaro, alagad sararo, sa pag-omaw sa Saiya huli kan Santamisa. Mayo man nin Traslacion asin Fluvial processions ngonian na taon, alagad magbabaha nin pag-omaw asin pasalalamat sa Dios asin ki Inang Penafracia huli sa satong kapahaan na makukua sa SantaMisa na satong ididolot sa altar.


Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen!


— Rev. Fr. Felipe B. Culvera, III

Cura Parroco, Santuario asin Parroquia ni Nuestra Señora de Peñafrancia

Ciudad nin Naga

Comments


bottom of page