top of page
Header Background.jpg
  • Writer's pictureCaceres Media

Paghorop-horop: Via te cum

Updated: Jun 18, 2020


Kun an Eukaristiya iyo an burabod asin alituktok kan buhay nin sarong Kristyano (Vat. II), tano ta kakadikit sana an nagsisimba kun Domingo? Ini sarong seryosong problema para sa simbahan.

Sa Libro nin Deuteronomio, ipinapasabot sa satuya an pangangaipo kan mga Israelita sa kakanon. Kun kaya an Dyos tinawan sinda kan “Manna”, an tinapay na gikan sa langit. Sa pangangaipong ini, mas masasabutan nyato an kahalagahan kan Eukaristiya.

Sa mata kan mga Israelita na nagbaklay sa disyerto nin haloy tanganing maabot ninda an dagang ipangako, nangongorog an saindang pangangaipo sa kakanon na mapadanayKun an Eukaristiya iyo an burabod asin alituktok kan buhay nin sarong Kristyano (Vat. II), tano ta kakadikit sana an nagsisimba kun Domingo? Ini sarong seryosong problema para sa simbahan.

Sa Libro nin Deuteronomio, ipinapasabot sa satuya an pangangaipo kan mga Israelita sa kakanon. Kun kaya an Dyos tinawan sinda kan “Manna”, an tinapay na gikan sa langit. Sa pangangaipong ini, mas masasabutan nyato an kahalagahan kan Eukaristiya.

Sa mata kan mga Israelita na nagbaklay sa disyerto nin haloy tanganing maabot ninda an dagang ipangako, nangongorog an saindang pangangaipo sa kakanon na mapadanay sa sainda. Malinaw an saindang kamawotan. Mawot ninda an kapanuan kan buhay na sinisimbolo kan dagang ipinangako.

Alagad, sa tahaw kan saindang kamawotan, asin pinaghalean, yaon an mainit asin makuring disyerto. Sa katahawan iyo an sarong masakit na pagbaklay. Ining pagbaklay na ini minarepresentar kan satuyang buhay espiritwal. An buhay nyato sa kinaban na ini sarong paglakbay. Bako ini an tunay na eeroakan. Yaon pirmi an tentasyon na kita magbalik sa kaoripnan; an kinatuding gawe nin kasalan.

Kun pano nangaipo an mga Israelita kan Manna sa kalangtadan, iyo man dapat an satong pangangaipo sa Eukaristiya. Digdi nagkakaigwang linaw an mga tataramon ni Hesus sa Ebanghelyo: “Ako an tinapay nin buhay, an siisay man na minakakan kan tinapay na ini, magkakaigwang buhay na daing kasagkoran.”

Bako ining mga tataramon na daing saysay. Totoong solamente an Eukaristiya sana an mapadanay sato sa pagbaklay. Iyo man ini an maandam sato para buhay na daing kasagkoran. Sarong kakukalapusan mag-isip na madanay kita sa disyerto na daing kakanon.

Sa pagpamibi nyato kan Ama niamo, romdomon nyato na an tinapay na hinahagad nyato. Bako lang an nakakapabasog kan satong mga tulak, kundi an tinapay na makakapabasog kan satong mga kalag. “Itao mo samo bako an ordinaryong kakanon Ama, kundi an pambihirang tinapay kan Eukaristiya.” sa sainda. Malinaw an saindang kamawotan. Mawot ninda an kapanuan kan buhay na sinisimbolo kan dagang ipinangako.

Alagad, sa tahaw kan saindang kamawotan, asin pinaghalean, yaon an mainit asin makuring disyerto. Sa katahawan iyo an sarong masakit na pagbaklay. Ining pagbaklay na ini minarepresentar kan satuyang buhay espiritwal. An buhay nyato sa kinaban na ini sarong paglakbay. Bako ini an tunay na eeroakan. Yaon pirmi an tentasyon na kita magbalik sa kaoripnan; an kinatuding gawe nin kasalan.

Kun pano nangaipo an mga Israelita kan Manna sa kalangtadan, iyo man dapat an satong pangangaipo sa Eukaristiya. Digdi nagkakaigwang linaw an mga tataramon ni Hesus sa Ebanghelyo: “Ako an tinapay nin buhay, an siisay man na minakakan kan tinapay na ini, magkakaigwang buhay na daing kasagkoran.”

Bako ining mga tataramon na daing saysay. Totoong solamente an Eukaristiya sana an mapadanay sato sa pagbaklay. Iyo man ini an maandam sato para buhay na daing kasagkoran. Sarong kakukalapusan mag-isip na madanay kita sa disyerto na daing kakanon.

Sa pagpamibi nyato kan Ama niamo, romdomon nyato na an tinapay na hinahagad nyato. Bako lang an nakakapabasog kan satong mga tulak, kundi an tinapay na makakapabasog kan satong mga kalag. “Itao mo samo bako an ordinaryong kakanon Ama, kundi an pambihirang tinapay kan Eukaristiya.”


— Rev. Fr. Francis A. Tordilla

Rektor asin Kura Paroko

Santuario asin Parokya ni San Judas Tadeo, Ciudad ni Naga


 

Giya sa Paghorop-horop para sa mga Saradit na Kristianong Komunidad (SKK)

  1. Ano an halaga para sako kan pag ako kian Hawak asin Dugo ni Cristo sa Banal na Eucaristia?

  2. Magheras nin estorya manunungod sa experiencia nin kabasogan sa kalag huli kan Pagtubod ki Jesus.

  3. Kun si Jesus nagpapabasog sa satong kalag bilang Tinapay nin Buhay, pano kita maka pag-tao nin karahayan man sa kapwa asin comunidad?


 

Comentários


bottom of page